ANBI – Protestantse Gemeente te Haarlem-Noord en Spaarndam

Te publiceren gegevens door de Protestantse Gemeente te Haarlem-Noord en Spaarndam behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland in het kader van de ANBI-transparantie

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Haarlem-Noord en Spaarndam
Telefoonnummer: 023 5252116
RSIN/Fiscaal nummer: 804141782
Website adres: www.kerkpleinhaarlemnoord.nl
E-mail: kerkelijkbureau@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Adres: Van Egmondstraat 7
Postcode: 2024 XL
Plaats: Haarlem

De Protestantse gemeente te Haarlem Noord en Spaarndam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Haarlem Noord en Spaarndam.

B. Samenstelling bestuur.   Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Op de website www.kerkpleinhaarlemnoord.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente: Wij vormen een gemeente, die midden in de samenleving wil staan. Enerzijds willen wij een plek zijn om óp verhaal te komen’-puttend uit de rijke traditie van het Christendom. Anderzijds willen wij de vragen van mensen serieus nemen – zowel geloofs- en levensvragen als concrete vragen om hulp of ondersteuning. Wij geloven in verbondenheid. In verbondenheid met God, die aan ons vooraf gaat en in verbondenheid met mensen. In de komende periode willen wij werken aan: –       vieringen die (nog meer) aantrekkelijk zijn, waarin muziek een belangrijke rol speelt – een grotere verbondenheid met Haarlem-Noord en Spaarndam door het creëren van ontmoetingsplaatsen op de ‘grens’ van kerk en samenleving – een kerk waarin kinderen en jongeren zich thuis voelen in verbondenheid met ouderen – een inspirerend, ondersteunend bestuur van de gemeente, waarin taken en talenten op elkaar zijn afgestemd.

E. Beloningsbeleid. De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten. De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen. De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 begroting rekening rekening
2017 2017 2016
Baten
 Opbrengsten uit bezittingen € 168.000 € 292.232 € 106.362
 Bijdragen gemeenteleden € 193.000 € 191.752 € 203.677
 Subsidies en overige bijdragen van derden  € 9.000 € 5.003 € 15.449
Totaal baten € 370.000 € 488.987 € 325.488
Lasten
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 178.000 € 178.884 € 176.295
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 52.000 € 38.814 € 23.555
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 18.000 € 17.292 € 18.021
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 88.000 € 89.626 € 89.543
 Salarissen (koster, organist e.d.) € 90.000 € 109.427 € 87.155
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 18.000 € 15.295 € 25.715
 Lasten overige eigendommen en inventarissen € 42.000 € 55.265 € 7.330
Totaal lasten € 424,000 € 427,614 € 427.614Resultaat (baten – lasten)  € -116.000 € -15.616  € 102.126


Toelichting.
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.